GAI

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

AKTUELLT INOM GAI


SENASTE NYTT

GRUPPENS BETYDELSE
Workshop den 16-18 september 2022
Workshopen handlar om att arbeta med och i grupper utifrån ett gruppanalytiskt perspektiv där kommunikation och erfarenhetsutbyte är det centrala. Detta gruppanalytiska synsätt är användbart inom alla områden där grupper används, alltifrån ledningsgrupper och projektgrupper till grupper för utbildning eller med terapeutiska syften.
Under tre dagar kommer deltagarna att i olika slag av gruppsamtal och föreläsningar få en inblick i gruppanalytisk praktik och teori, användbara begrepp och tillämpning.

Deltagare:
Workshopen vänder sig till personer som är intresserade av hur grupper
fungerar och hur man själv fungerar i grupp. Det innefattar både de som har en ansvarstagande roll som ledare och de som använder sig av grupper som arbetsform i andra sammanhang. Ingen förkunskap krävs.
Innehåll: Workshopen är upplagd enligt principerna för erfarenhetsbaserad inlärning. Det innebär att man huvudsakligen lär av både de känslomässiga och tankemässiga erfarenheterna man gör i arbetet i smågrupper och storgrupp. Detta arbete varvas med
kortare föreläsningar som knyter samman erfarenheter med teorier om gruppen och individen.

Plats: Centralt i Stockholm, meddelas senare.
Tid: Start den 16/9 kl. 15.00, avslut den 18/9 kl. 17.00
Kostnad: 5000kr exkl. moms, (moms tillkommer), för studenter 1000kr exkl moms
Workshopen är en del av en tvåårig utbildning (där den ingår i priset). Övriga deltagare är välkomna i mån av plats. Några platser kan även erbjudas till studenter till en reducerad kostnad.

För mer information eller anmälan: Kontakta Gruppanalytiska Institutet
via email till Louise Boman,   .

NY BOK
1st Edition
Why Group Therapy Works and How to Do It
A Guide for Health and Social Care Professionals
By Christer Sandahl, Hjördis Nilsson Ahlin, Catharina Asklin-Westerdahl, Mats Björling, Anna Malmquist Saracino, Lena Wennlund, Ulf Åkerström, Ann Örhammar

Läs mer på länken!


Seminarier fredag eftermiddag 15.00-16.30

Frågor och anmälan:
  Louise Boman

Antalet platser är begränsat.


IAGP:S INTERNATIONELLA (Hybrid-) KONGRESS I PESCARA, ITALIEN
21-24 juli, 2022

Groups for the world: Inspiration, strength and transformation

Läs mer på länken!


XI:e Nordiska konferensen kommer att vara i Ålesund 1-3 september 2022.

Tema: Container and Contained; the importance of containing in therapeutic groups and in Society.
På norsk; Container og Contained, betydninga av containing i terapeutiske grupper og i samfunnet.

Läs mer på länken!


UTBILDNING 30 hp Karolinska Institutet
GRUPPBEHANDLING
Gruppens potential som lärande och läkande miljö med fokus på grupprocesser och gruppdynamik

Anmäl dig senast 20 juni 2022

Läs mer här:


ÖPPNA SEMINARIER

2018
11 april
Bengt Lauthers
Klinik- och Forskningsstudie av en psykoterapigrupp med Unga Vuxna

14 mars
Pia Litzell Berg och Monica Tegerstedt
Gruppsykoterapi med patienter med psykosdiagnos

14 februari
Hjördis Ahlin och Ulf Åkerström
Att arbeta som konsult med grupp och organisation

2017
7 november
Pia Litzell Berg
Longing and Belonging – ett seminarium utifrån John Schlapoberskys beskrivning av processer i grupper från boken From the Couch to the Circle. Detta kommer han också att presentera på en workshop i Stockholm i oktober

10 oktober
Maria Anter och Lena Wennlund
Att arbeta som co-terapeuter i gruppsykoterapi

12 september
Charlotta Dybeck och Christina Lloyd
Reflektioner från IAGPs 20:e konferens i Malmö augusti-18
”Rising Tides of Challenge and Hope”

Öppna seminarier

Fredag 8 april 2022
15.00 - 16.30

Fokuserad Gruppterapi (FGT) med trepartssamtal – ett försök för patienter som var långtidssjukskrivna på grund av utmattning. En undersökning och en artikel presenteras.

Hjördis Nilsson Ahlin och Christer Sandahl


Fredag 13 maj 2022

En grupp två psykoterapeuter-himmel eller helvete?

Maria Anter och Lena Wennlund


Plats: Institutet för Psykoterapi, St Göransgatan 63, Kungsholmen

Kostnad: 200:- (100:- för medlemmar i Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling). Betalas till BG 231-9739 Gruppanalytiska institutet.

Information och anmälan
 SPÄNNANDE EVENEMANG
DIPLOMUTBILDNING I GRUPPANALYS


ATT LEDA GRUPPER
ett gruppanalytiskt perspektiv

ALLMÄN INFORMATION
Utbildningens omfattning: Fyra terminer, kursdag lördagar en gång per månad,
handledning varannan vecka.
Teori: Seminarier och inläsning av rekommenderad litteratur.
Praktik: Sätta samman, leda och avsluta en eller två grupper.
Integration av teori och praktik: Handledning på den egna praktiken, samt deltagande i workshop, samtalsgrupp och kursforum.
Kostnad: 19 000:- + moms /termin. I kursavgiften ingår, workshop, undervisning och seminarier samt handledning.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till alla som leder grupper, de som vill leda grupper och vill lära sig mer om gruppdynamik och grupprocesser, exempelvis psykoterapeuter, pedagoger och organisationskonsulter, samt andra som arbetar med grupper i olika verksamheter.

SYFTE
Att förmedla och stimulera till kunskap om grupprocesser och gruppdynamik ur ett gruppanalytiskt perspektiv.

UTBILDNINGSMÅL
Målet är att den som genomgått utbildningen ska ha kunskap om gruppers dynamik och gruppledarens roll i olika typer av grupper, samt förstå och bedöma grupper ur gruppanalytiskt perspektiv. Det omfattar olika gruppfenomen både i den mindre gruppen och i det omgivande samhället.

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen startar med en 2 ½ dagars workshop. Prel datum 10-12/9-21
Utbildningsgruppen träffas därefter en lördag per månad för seminarier, litteraturseminarier och gruppsamtal.
Inom ramen för utbildningen ska deltagarna sätta samman, leda och avsluta en eller två grupper. Handledning på detta arbete sker varannan vecka i grupp om 3-4 deltagare.
En gång per termin möts utbildningsgruppen, kursledare, lärare och handledare i kursforum.

METOD
Utbildningen är erfarenhetsbaserad och under utbildningen kommer teoretiska seminarier, litteraturstudier och egna erfarenheter vävas samman. Deltagarna får praktisk erfarenhet att sätta samman och leda en eller flera grupper.Integration av teori och praktik sker genom handledning på den egna praktiken och deltagande i samtalsgrupp, samt essäskrivande.

INNEHÅLL

WORKSHOP
Workshopen är upplevelsebaserad. Inlärning sker genom att delta´ i och observera kursgruppen.
Deltagarna kommer också genom olika slag av gruppsamtal och korta föreläsningar få en inblick i gruppanalytisk praktik och teori.

TEORETISKA SEMINARIER OCH LITTERATURSTUDIER
Innehållet i seminarierna omfattar gruppanalysens bakgrund, psykoanalytisk teori, samt tillämpning av gruppanalys inom psykoterapi och organisationsutveckling.
Inför att deltagarna ska skriva essäer kommer exempel på forskning presenteras. Kunskapsinhämtningen sker till stor del genom aktivt deltagande i gruppens dialog. Till seminarierna läser deltagarna rekommenderad litteratur.

SAMTALSGRUPP
Syftet är att ge kursdeltagarna tillfälle att reflektera över utbildningsgruppens processer och därigenom bidra till integration och fördjupning av utbildningens innehåll. Inom ramen för samtalsgruppen kan processer som hindrar eller främjar lärandet undersökas, både i utbildningsorganisationen och hos kursdeltagarna själva.
Samtalsgruppen ger gruppens medlemmar möjlighet till att lära om grupprocesser och strukturer genom att använda gruppen som studieobjekt, ett lärande genom att studera sig själv och andra.

KURSFORUM
En gång per termin samlas kursdeltagare och lärare för gemensamt samtal om utbildningen.
Kursforum ger utrymme för kursdeltagare, kursledare, lärare och handledare att tillsammans reflektera över frågor som rör utbildningens upplägg och målen för utbildningen samt andra frågor som väckts under utbildningens gång.

HANDLEDNING
Handledningen sker i grupper om 3–4 deltagare. Den löper under utbildningen varannan vecka,
90 minuter per tillfälle med start under termin ett. Handledningen omfattar att sätta samman, starta, leda och avsluta grupper.
De kursdeltagare som har grundläggande utbildning i psykoterapi eller är legitimerade psykoterapeuter kan under utbildningen ha en psykoterapigrupp som sträcker sig över minst två terminer. De kursdeltagare som inte ska ha en klinisk grupp ska leda en eller två grupper. Antingen en grupp på två terminer eller två grupper och en termin med varje grupp.
Detta diskuteras i handledningsgruppen.

ESSÄ
Under andra utbildningsåret skriver deltagarna en essä och presenterar den för övriga kursdeltagare. Syftet är att deltagarna i text ska få möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som intresserar och reflektera över det utifrån egna erfarenheter och den gruppanalytiska kunskapen som de inhämtat under utbildningen.

INTYG
För erhållande av intyg av genomgången och godkänd utbildning krävs:

80% deltagande i seminarier och samtalsgrupp
Genomförd praktik som gruppledare
100% närvaro i handledning. Ev. frånvaro kompenseras i samråd med handledaren, t.ex. i form av extrahandledning. Denna sker på kursdeltagarens egen bekostnad.
Godkänd essä

REKOMMENDERAD LITTERATUR
Behr, H. & Hearst, L., Group–Analytic Psychotherapy, A Meeting of Minds, London 2005.
Foulkes, S. H., Therapeutic Group Analysis, London 1984.
Sandahl, Christer m. fl., Gruppens potential – Att leda och utveckla gruppbehandling,
Stockholm 2014.
Schlapobersky, J. R., From the Couch to the Circle, Group-Analytic Psykotherapy in Practice,
New York, 2016.
Widlund, Inge, red., Gruppanalytiska perspektiv, Stockholm 1989.
Widlund, Inge, red., Den analytiska gruppen Gruppanalys i teori och praktik, Stockholm
1995.
Wilke, G., The Art of Group Analysis in Organisations, The use of Intuitive and Experiential
Knowledge, London 2014
Diplomutbildning i gruppanalys 2020-2022

Gruppanalytiska Institutet ( GAI ) och Tehran Center for Psychoanalytic Studies ( TCPS) samarbetar i en 2-årig Diplomutbildning i gruppanalys. Deltagare i utbildningen är iranska psykologer och psykiatriker. Alla lärare är medlemmar i GAI. Utbildningen ges via internet.

Vi planerar även för kommande diplomutbildning i gruppanalys i Stockholm, men med anledning av det rådande läget med Corona har vi beslutat flytta fram kursstart till hösten 2021.
Om läget tillåter kommer vi under hösten erbjuda en förberedande workshop eller seminarium.
Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till Louise Boman,  


Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas tidigare erfarenheter. Grundläggande är handledning på en grupp och deltagande i teoretiska seminarier. Egen terapi i grupp och deltagande i internationella konferenser rekommenderas, men är inte obligatorisk.
Läs mer om diplomutbildningen

BAKGRUND
I Sverige, till skillnad från i våra Nordiska grannländer och övriga Europa, finns inte längre någon utbildning i gruppsykoterapi. Gruppanalytiska institutet i Stockholm lever dock vidare. Vi som är medlemmar har alla arbetat i många år med olika typer av grupper, något som vi funnit mycket meningsfullt och givande såväl personligt som för våra klienter. I forskning där man jämfört individualterapi med gruppterapi får man inga skillnader i resultat, utom på en punkt - terapeuterna som arbetar med grupp blir mindre slitna. Gruppsykoterapi är sällan patienternas förstahandsval, men de som har erfarenhet av det uppger att de fått god hjälp och är oftast mycket nöjda. Psykoterapeuter som börjar arbeta med gruppterapi är ofta förvånade över hur mycket arbete som pågår i terapin, och inte minst hur intressant och stimulerande det är.


VI HAR HITTILLS GENOMFÖRT TVÅ UTBILDNINGARI maj 2017 avslutades den första utbildningen
Henric Hedberg, Jan Aronsson, Margareta Gardner, Jayesh Lindh, Charlotte Broms, Jan Erlandsson, Suzanne Öhman, Pekka Talamo, Liv Åström Kron, Don-Pauli Wigardt, Maria Holmqvist

Om du är intresserad kan du beställa kursdeltagarnas essäer direkt från författarna:

”Moraliska processer inom gruppen. Alternativa fakta”
  Jan Aronsson

”Återblick på Erstas diakonis insats efter flodvågskatastrofen 2004 med hjälp av gruppanalytiska teorier”
  Charlotte Broms

”Gruppterapi – som ett övergångsrum”
  Jan Erlandsson

”Reflektioner kring en terapigrupp för transpersoner”
  Margareta Gardner Olsson

”Tankar om gruppanalys från en eventuellt blivande psykologs håll”
  Henric Hedberg

”En krock mellan två världar – den medicinska och den hermeneutisk-fenomenologiska”
  Maria Holmqvist

”Ett gruppanalytiskt förhållningssätt vid organisationsförändringar”
  Jayesh Lindh

”Gruppens potential och modellerande ledarskap”
  Pekka Talamo

”Jag vet inte hur man gör”
  Liv Åström Kron

”Om att avsluta handledningsgrupper”
  Suzanne Öhman

I maj 2019 avslutades den andra utbildningen
Charlotte Uggla, Krister Sundholm, Hannele Moisio, Maria Carola Bure, Charlotta Dybeck (Kursledare), Michael Mandahl, Eva Ullman

Om du är intresserad kan du beställa följande essäer direkt från författarna:

"Gränser"
  Hannele Moisio

"Från gruppdeltagare till gruppterapeut"
  Krister Sundholm

"Inom en ram kan man skapa något vackert"
  Charlotte Uggla

"Hur hitta fram till min version av ett gruppanalytiskt tänkande och vilken betydelse har det i det kontext som jag verkar i"
  Eva Ullman


GRUPPANALYS

Gruppanalysen utgår från att människan i grunden är en social varelse, som blir till och utvecklas i mötet med andra. Vi föds in i och lever våra liv i olika grupper, som familjen, släkten, arbetsplatsen och vänkretsen. Dessa grupper är en del av samhället och påverkas av kulturen, historien och tidsandan. Det är i alla våra grupper som vår verklighet skapas, bestäms och förändras.

Gruppanalysen utvecklades ur en form av gruppsykoterapi, som kombinerade kunskap från psykoanalysen med förståelse för mellanmänskliga relationer och sociala fenomens betydelse. S.H. Foulkes, som grundlade gruppanalysen i mitten av förra seklet, menade att de problem som människor har i grunden handlar om kommunikation och att de uppstår i gruppsituationer. Därför, menade han, kan problemen bäst förstås och förändras just i en grupp.

Gruppanalysen har därefter utvecklats och påverkats av en rad discipliner som modern psykodynamisk teori, informations- och kommunikationsteori och kulturantropologi. Systemteori liksom utvecklings- och socialpsykologi har också haft stor betydelse för dess utveckling.


GRUPPANALYTISKA TILLÄMPNINGAR

Gruppanalysens vanligaste tillämpningsområde är idag gruppanalytisk psykoterapi i små och medelstora grupper. Den vänder sig till människor som på olika sätt och i olika grad upplever konflikter och problem i sin tillvaro med andra - i arbetslivet eller privat.

Många människor beskriver att de har svårt att vara med andra och att "komma till sin rätt" i en grupp - i familj och arbetsgrupper. Gruppanalys kan ge möjlighet att förstå sig själv och andra, att pröva nya sätt att relatera och upptäcka nya sidor av sig själv, sidor som vi kanske inte visste fanns. Foulkes kallade detta för "ego training in the group".

 

Gruppanalysen vänder sig även till dem som intresserar sig för att söka kunskap och insikt om människor i samverkan och kan med fördel användas i utbildningar för exempelvis diakoner, präster, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och lärare.

Ett annat tillämpningsområde är organisationsutveckling. Genom att arbeta med roller och mandat, kommunikation och grupprocesser kan tillämpad gruppanalys bidra till att förbättra arbetsmiljön.

VILKA ÄR VI
GRUPPANALYTISKA INSTITUTET I STOCKHOLM (GAI)

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

Idag utgörs GAI av 15 gruppanalytiker, de flesta verksamma i Stockholm. Medlemmarna är aktiva i olika utbildningssammanhang med såväl klinisk som organisationspsykologisk inriktning.

Institutet arrangerar varje år en tredagars introduktionskurs i gruppanalys. Seminarier inom olika områden där ett gruppanalytiskt perspektiv är intressant anordnas också fortlöpande.

MEDLEMMAR I GAI

  Ann Örhammar

  Babis Carabeidis

  Bengt Lauthers

  Charlotta Dybeck

  Christer Sandahl

  Christina Lloyd

  Hadi Rahimi Danesh

  Hjördis Nilsson Ahlin

  Inge Widlund

  Lars Lorentzon

  Lena Wennlund

  Louise Boman

  Maria Anter

  Monica Tegerstedt

  Paul Benér

  Pia Litzell Berg

  Ulf Åkerström