Diplomutbildning

GRUPPANALYTISKA INSTITUTET

I STOCKHOLM

DIPLOMUTBILDNING I GRUPPANALYS 2017-2019

Det är i mötet med andra, i alla våra grupper, som vår verklighetsuppfattning skapas, bestäms och förändras.

 

 

Gruppanalysen vänder sig till dem som är intresserade att söka djupare kunskaper och insikter om människor i samverkan. Den har sina rötter i flera olika discipliner som psykoanalytisk teori, sociologi, informations- och kommunikationsteori, kulturantropologi och ser individen

mot bakgrunden av delaktighet i ett samhälle och i ett historiskt sammanhang. Gruppanalysens grundare, S.H.Foulkes (1898-1976), menade att människans grundläggande drivkraft är behovet av tillhörighet, av medlemskap i en grupp.

 

Gruppanalysen kan användas inom alla områden där social och psykologisk utveckling är önskvärd. Vanliga tillämpningsområden är gruppanalytisk psykoterapi i små och medelstora grupper och inom andra människovårdande yrken där gruppanalytiska kunskaper är värdefull

för att förstå skeenden i grupper. Ett annat gruppanalytiskt tillämpningsområde är företag och organisationer som uppfattar att det finns samarbetsproblem; inom och mellan olika enheter och grupperingar och till organisationen som helhet.

 

GAI bjuder nu in till en andra omgång av vår tvååriga diplomutbildning i gruppanalys och till en första introduktionsträff för dig som är intresserad av att veta mer om utbildningen. Efter introduktionsträffen tar deltagarna sedan

ställning om de vill anmäla sig till diplomutbildningen.

 

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG: Utbildningen omfattar fyra terminer med en inledande workshop under tre dagar, seminarier en lördag i månaden, litteraturstudier och kursforum, samt handledning varannan vecka. Egen terapi i grupp och deltagande i internationella konferenser rekommenderas, men är inte obligatorisk.

 

UTBILDNINGSMÅL: Målet är att kursens deltagare ska tillägna sig kunskap och insikter som gör det möjligt att bättre förstå och bedöma förhållanden i den mänskliga gruppen. Härmed avses i första hand smågrupper – upp till 20 medlemmar – men även stora grupper, organisationer. Förståelsen av

olika gruppfenomen innefattar både den avgränsade gruppen sedd som en helhet och dess interaktion med och förhållande till det omgivande samhället, det ömsesidiga inflytandet mellan grupp, gruppmedlem och ledare samt deras respektive självförståelse.

 

Roller, normer och kommunikationsmönster är centrala begrepp i arbetet med att förstå gruppen. En grundbult i gruppanalysen är att människan inte är fullständigt medveten om sitt inre – hon är till viss del omedveten om sig själv – och att detta avspeglar sig i gruppens liv.

 

INNEHÅLL

 

Workshop (29 september – 1 oktober)

Deltagarna kommer genom olika slag av gruppsamtal och korta föreläsningar få en inblick i gruppanalytisk praktik och teori. Under dagarna kommer bland annat centrala gruppanalytiska begrepp och dess tillämpning behandlas.

 

Teoretiska seminarier och litteraturstudier

Innehållet i seminarierna omfattar:

• översiktlig vetenskapsteori

• gruppanalysens bakgrund genom influenser från psykoanalys, sociologi, gestaltpsykologi

• gruppanalytiska teorier

 

Kunskapsinhämtningen sker till stor del genom aktivt deltagande i gruppens dialog.

 

Kursforum

En gång per termin har utbildningen ett kursforum. Syftet är att ge kursdeltagarna tillfälle att reflektera över utbildningsgruppens processer och därigenom bidra till integration och fördjupning av utbildningens innehåll. Inom ramen för kursforum kan processer som hindrar

eller främjar lärandet undersökas, både i utbildningsorganisationen och hos kursdeltagarna själva.

 

Handledning

Handledningen ges i grupper om 3-4 deltagare. Den löper under utbildningen varannan vecka 1 1/2 timme med start i slutet av termin ett. Till en början kommer fokus i handledningen att ligga på att sätta samman terapigrupper och att hitta temagrupper. Under de följande

terminerna följs arbetet med grupperna med fokus på processer och dynamik i grupperna, samt på att avsluta grupperna.

 

De kursdeltagare som har grundläggande utbildning i psykoterapi eller är legitimerade psykoterapeuter kan under utbildningen ha en psykoterapigrupp som sträcker sig över minst två terminer. De kursdeltagare som inte ska ha en klinisk grupp ska ha en eller två temagrupper. Antingen en grupp på två terminer eller två grupper och en termin med varje grupp. Även deltagare med terapiutbildning kan välja temagrupp eller annan form av grupp.

 

 

FÖR ATT ERHÅLLA DIPLOM KRÄVS:

 

1. 80% deltagande i seminarier och reflektionsgrupp

2. 100% närvaro i handledning. Ev. frånvaro kompenseras i samråd med handledaren, t.ex. i

form av extrahandledning på kursdeltagarens egen bekostnad.

3. Kursdeltagaren skriver en essä under utbildningens andra år. Temat för fördjupningsarbetet

väljs i samråd med kursledningen.

 

 

REKOMMENDERAD LITTERATUR

 

  • Behr, H & Hearst, L., Group-Analytic Psychotherapy - A Meeting of Minds, London & Philadelphia 2005
  • Gadamer, Hans-Georg, Förnuftet i vetenskapens tidsålder, Göteborg 1988
  • Gustavsson, Bernt, Kunskapsfilosofi Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm 2004
  • Dalal, Farhad, Taking the Group seriously Toward a Post-Folkesian Group Analytic Theory, London 1998
  • Foulkes, S. H., Theraputic Group Analysis, London 1984
  • Sandahl, Christer m. fl., Gruppens potential - Att leda och utveckla gruppbehandling, Stockholm 2014
  • Stock Whitaker, Dorothy, Using Groups to Help People, London 2000
  • Widlund, Inge, red., Gruppanalytiska perspektiv, Stockholm 1989
  • Widlund, Inge, red., Den analytiska gruppen: Gruppanalys i teori och praktik, Stockholm 1995

 

Under hand artiklar efter överenskommelse och ytterligare boktitlar.

 

KOSTNAD: Utbildningsavgiften är 14 000 kr per termin exkl. moms. Moms tillkommer.

 

KONTAKT: För mer information kontakta louise.bohmanl@telia.com

 

Ladda ner pdf med information om utbildningen här >>>

 

 

Gruppanalytiska institutet i Stockholm är en ideell förening