GAI

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

AKTUELLT INOM GAI


Två-årig diplomutbildning startar hösten 2024. Se nedan.ÖPPNA SEMINARIER


ÖPPET SEMINARIUM
Tid: 16.00-17.30 Plats: St Göransgatan 63, 4 tr, Kungsholmen

SFGG, Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling
och GAI, Gruppanalytiska Institutet i Stockholm

SFGG och GAI bjuder in till ett öppet samtal i grupp på temat:

VÄRLDEN OCH VI - HUR PÅVERKAS JAG?

Möjlighet att tillsammans med andra reflektera kring hur läget i världen påverkar våra känslor och handlingar på olika sätt.

24 maj
Ledare: Hjördis Nilsson Ahlin och Margareta Gardner Olsson

20 september
Ledare: Hjördis Nilsson Ahlin och Charlotte Uggla

25 oktober
Ledare: Charlotte Uggla och Margareta Gardner Olsson

29 november
Ledare: Hjördis Nilsson Ahlin och Margareta Gardner Olsson


Frågor och anmälan:
Louise Boman  
Varmt välkomna!
___________________________________________________________________________

Kostnad: 100:- (Kostnadsfritt för medlemmar i Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling). Betalas till BG 231-9739 Gruppanalytiska institutet.

Information och anmälan
 SPÄNNANDE EVENEMANG


GRUPPENS BETYDELSE
Workshop hösten 2024

Vill du lära dig mer om hur grupper fungerar?
Denna tre-dagars workshop vänder sig till alla som är intresserade av hur grupper fungerar och hur man själv fungerar i grupp.
Workshopen handlar om att arbeta med och i grupper utifrån ett gruppanalytiskt perspektiv där kommunikation och erfarenhetsutbyte är det centrala.

Det gruppanalytiska synsättet är användbart inom alla områden där grupper används, alltifrån ledningsgrupper och projektgrupper till grupper för utbildning eller med terapeutiska syften.

Workshopen ger en inblick i gruppanalytisk praktik och teori. Den är upplagd enligt principerna för erfarenhetsbaserad inlärning. Det innebär att man huvudsakligen lär av både de känslomässiga och tankemässiga erfarenheterna man gör i arbetet i smågrupper och storgrupp. Detta arbete varvas med kortare föreläsningar som knyter samman erfarenheter
med teorier om gruppen och individen.

Plats: Centralt i Stockholm, meddelas senare.
Tid: Start fredag kl. 15.00, avslut söndag kl. 17.00
Kostnad: 5 000 kr + moms.

Vi erbjuder några platser till studenter till en reducerad kostnad á 1000kr (exkl. moms).
För mer information eller anmälan: Charlotta Dybeck,  

Arrangörer: Gruppanalytiska institutet (GAI) i Stockholm,
www.gruppanalys.se


DIPLOMUTBILDNING I GRUPPANALYS


2 -årig utbildning 2024-2026

ATT LEDA GRUPPER
ett gruppanalytiskt perspektiv

ALLMÄN INFORMATION

Utbildningens omfattning: Fyra terminer, kursdag lördagar en gång per månad, handledning varannan vecka.

Teori: Seminarier och inläsning av litteratur.

Praktik: Sätta samman, leda och avsluta en eller två grupper.
Integration av teori och praktik: Handledning på den egna praktiken, samt deltagande i workshop, samtalsgrupp och kursforum.

Kurskostnad: 20 000:-/termin + moms
I kursavgiften ingår, workshop, undervisning, samtalsgrupp och seminarier samt handledning.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till alla som leder grupper, de som vill leda grupper och vill lära sig mer om
gruppdynamik och grupprocesser, exempelvis psykoterapeuter, pedagoger och organisationskonsulter,
samt andra som arbetar med grupper i olika verksamheter.

SYFTE

Att förmedla och stimulera till kunskap om grupprocesser och gruppdynamik ur ett gruppanalytiskt
perspektiv i både mindre och större grupper samt i samhället som helhet.

UTBILDNINGSMÅL

Målet är att den som genomgått utbildningen ska ha kunskap om gruppers dynamik och gruppledarens
roll i olika typer av grupper, samt ska kunna förstå och bedöma grupper ur ett gruppanalytiskt perspektiv. Det omfattar olika gruppfenomen både i den mindre gruppen och i det omgivande samhället.

UTBILDNINGENS OMFATTNING

Utbildningen inleds med en 2 ½ dagars workshop 6-8 september 2024.

Utbildningsgruppen träffas därefter en lördag per månad för den teoretiska delen av utbildningen.

Samtalsgrupp (online) och handledning läggs på annan tid.

Inom ramen för utbildningen ska deltagarna sätta samman, själva leda och avsluta en eller två grupper. Handledning på detta arbete sker varannan vecka i grupp om 3-4 deltagare.

En gång per termin möts utbildningsgruppen, kursledare, lärare och handledare i kursforum.

METOD

Utbildningen är erfarenhetsbaserad och under utbildningen kommer teoretiska seminarier, litteraturstudier och egna erfarenheter vävas samman. Deltagarna får praktisk erfarenhet att sätta samman och leda en eller flera grupper. Integration av teori och praktik sker genom handledning på den egna praktiken och deltagande i samtalsgrupp, samt essäskrivande.

INNEHÅLL

TEORETISKA SEMINARIER OCH LITTERATURSTUDIER

Innehållet i seminarierna omfattar gruppanalysens bakgrund, psykoanalytisk teori, samt tillämpning av gruppanalys inom psykoterapi och organisationsutveckling.

Intresset för olika typer av existentiella samtalsgrupper har ökat på senare tid. I kursen ges en forskningsbaserad orientering inom området, med möjlighet till fördjupning och ett existentiellt fokus i handledningen.

Inför att deltagarna ska skriva essäer kommer exempel på forskning presenteras.

Kunskapsinhämtningen sker till stor del genom aktivt deltagande i gruppens dialog. Till seminarierna läser deltagarna rekommenderad litteratur.

SAMTALSGRUPP

Syftet är att ge kursdeltagarna tillfälle att reflektera över utbildningsgruppens processer och därigenom bidra till integration och fördjupning av utbildningens innehåll. Inom ramen för samtalsgruppen kan processer som hindrar eller främjar lärandet undersökas, både i utbildningsorganisationen och hos kursdeltagarna själva.

Samtalsgruppen ger möjlighet till att lära om grupprocesser och strukturer genom att använda gruppen som studieobjekt, ett lärande genom att studera sig själv och andra.

KURSFORUM

En gång per termin samlas kursdeltagare och lärare för gemensamt samtal om utbildningen. Kursforum ger utrymme för kursdeltagare, kursledare, lärare och handledare att tillsammans reflektera
över frågor som rör utbildningens upplägg och målen för utbildningen samt andra frågor som väckts under utbildningens gång.

HANDLEDNING

Handledningen sker i grupper om 3–4 deltagare. Den löper under utbildningen varannan vecka, 90 minuter per tillfälle med start under termin ett. Handledningen omfattar att sätta samman, starta, leda och avsluta grupper.

De kursdeltagare som har grundläggande utbildning i psykoterapi eller är legitimerade psykoterapeuter kan under utbildningen ha en psykoterapigrupp som sträcker sig över minst två terminer.
De kursdeltagare som inte ska ha en klinisk grupp ska leda en eller två grupper. Antingen en grupp på två terminer eller två grupper och en termin med varje grupp. Detta diskuteras i handledningsgruppen.

ESSÄ

Under andra utbildningsåret skriver deltagarna en essä och presenterar den för övriga kursdeltagare. Syftet är att deltagarna i text ska få möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som intresserar och reflektera över det utifrån egna erfarenheter och den gruppanalytiska kunskapen som de inhämtat under utbildningen.

DIPLOM

För erhållande av diplom för genomgången och godkänd utbildning krävs:
80% aktivt deltagande i alla moment som ingår i utbildningen. Genomförd och godkänd praktik som gruppledare. Godkänd essä

LITTERATUR

Behr, H. & Hearst, L.(2005). Group–Analytic Psychotherapy, A Meeting of Minds. Whurr Publishers
Kennard,K.,Roberts,J.,Winter,D.,A., (1993). A workbook of Group- Analytic Interventions.Routledge
Sandahl, C., m. fl.(2014). Gruppens potential – Att leda och utveckla gruppbehandling.Natur&Kultur
Schlapobersky, J. R.(2016). From the Couch to the Circle, Group-Analytic Psykotherapy in Practice.
Routlegde
Wheelan, S. (2017).Att skapa effektiva team. Studentlitteratur AB
Widlund, I. red.( 1989 ). Gruppanalytiska perspektiv. Natur&Kultur
Widlund, I, red. ( 1995). Den analytiska gruppen Gruppanalys i teori och praktik.Natur&Kultur
Artiklar:
Socialmedicinsk tidskrift (2023, nr 1). Temanummer om existentiell hälsa, översikt av forskningsfältet.
Frøkedal, H. m. fl. (2021). Participation in existential groups led by Norwegian healthcare chaplains–relations to psychological distress, crisis of meaning and meaningfulness. The International Journal for the Psychology of Religion (31), 1-15.
Lloyd, C. (2023). Meningen med mig – ett nytt pedagogiskt material för unga. SKT, nr 12.
The British Psychological Society (2018). The Power Threat Meaning Framework.

Referenslitteratur:
Foulkes, S. H.( 1984). Therapeutic Group Analysis.Karnac Books
Frøkedal, H. m. fl. (2017). Existential group practice run by mental healthcare chaplains in Norway: A
nationwide cross-sectional study. Mental Health, Religion & Culture, 20(8), 713–727.
Lloyd, C. (2019). Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa. Psykoterapi, nr 4.
Wilke G. ( 2014)The Art of Group Analysis in Organisations, The use of Intuitive and Experiential
Knowledge.Routledge
Yalom, Y. (2010). Staring at the sun. John Wiley Sons Inc
Yalom, Y. (2013). Love’s Executioner. Penguin Books Ltd
Litteraturlistan kan komma att uppdateras

För ytterligare information och anmälan till utbildningen vänligen kontakta Louise Boman Widlund på mailadress:   .
Den som är intresserad av att gå utbildningen kommer att kallas till en intervju.


DIPLOMUTBILDNING I G RUPPANALYS I IRAN

Gruppanalytiska Institutet ( GAI ) och Tehran Center for Psychoanalytic Studies ( TCPS) har genomfört en 2-årig Diplomutbildning i gruppanalys som avslutades våren 2022. Deltagare i utbildningen var iranska psykologer och psykiatriker. Alla lärare är medlemmar i GAI. Utbildningen gavs via internet.

En ny utblidningsomgång med samma upplägg startades under hösten 2022. Denna gång i samarbete med Irans nationella universitet.

VI HAR HITTILLS GENOMFÖRT TRE UTBILDNINGAR I STOCKHOLMI maj 2017 avslutades den första utbildningen
Henric Hedberg, Jan Aronsson, Margareta Gardner, Jayesh Lindh, Charlotte Broms, Jan Erlandsson, Suzanne Öhman, Pekka Talamo, Liv Åström Kron, Don-Pauli Wigardt, Maria Holmqvist

Om du är intresserad kan du beställa kursdeltagarnas essäer direkt från författarna:

”Moraliska processer inom gruppen. Alternativa fakta”
  Jan Aronsson

”Återblick på Erstas diakonis insats efter flodvågskatastrofen 2004 med hjälp av gruppanalytiska teorier”
  Charlotte Broms

”Gruppterapi – som ett övergångsrum”
  Jan Erlandsson

”Reflektioner kring en terapigrupp för transpersoner”
  Margareta Gardner Olsson

”Tankar om gruppanalys från en eventuellt blivande psykologs håll”
  Henric Hedberg

”En krock mellan två världar – den medicinska och den hermeneutisk-fenomenologiska”
  Maria Holmqvist

”Ett gruppanalytiskt förhållningssätt vid organisationsförändringar”
  Jayesh Lindh

”Gruppens potential och modellerande ledarskap”
  Pekka Talamo

”Jag vet inte hur man gör”
  Liv Åström Kron

”Om att avsluta handledningsgrupper”
  Suzanne Öhman

I maj 2019 avslutades den andra utbildningen
Charlotte Uggla, Krister Sundholm, Hannele Moisio, Maria Carola Bure, Charlotta Dybeck (Kursledare), Michael Mandahl, Eva Ullman

Om du är intresserad kan du beställa följande essäer direkt från författarna:

"Gränser"
  Hannele Moisio

"Från gruppdeltagare till gruppterapeut"
  Krister Sundholm

"Inom en ram kan man skapa något vackert"
  Charlotte Uggla

"Hur hitta fram till min version av ett gruppanalytiskt tänkande och vilken betydelse har det i det kontext som jag verkar i"
  Eva Ullman


I september 2023 avslutades den tredje utbildningnen. På bilden
Sophie Eneqvist, Magnus Karlsson, Pia Litzell Berg, kursansvarig, Marie Guiron, Klas Orsvärn. Saknas på bilden: Anna Solander

Essäer:

Sophie Eneqvist:
Miljöterapi och gruppanalys – att se tillbaka på tidigare erfarenhet med ett gruppanalytiskt perspektiv

Marie Guiron:
Jag känner med dig och känner igen mig i dig. En essä om spegelfenomenet i gruppterapi
Mailadress:   .

Magnus Karlsson:
Att komma ut och träda fram med hjälp av gruppanalytisk psykoterapi.
Mailadress:  


Klas Orsvärn:
Människan som fundamentalt social. En essä om Dalals och Staceys vidareutveckling av Foulkes´ radikalare tankar
Mailadress:  

Anna Solander:
Du kanske inte behöver vara i den här gruppen? Eller längtan efter trygghet
GRUPPANALYS

Gruppanalysen utgår från att människan i grunden är en social varelse, som blir till och utvecklas i mötet med andra. Vi föds in i och lever våra liv i olika grupper, som familjen, släkten, arbetsplatsen och vänkretsen. Dessa grupper är en del av samhället och påverkas av kulturen, historien och tidsandan. Det är i alla våra grupper som vår verklighet skapas, bestäms och förändras.

Gruppanalysen utvecklades ur en form av gruppsykoterapi, som kombinerade kunskap från psykoanalysen med förståelse för mellanmänskliga relationer och sociala fenomens betydelse. S.H. Foulkes, som grundlade gruppanalysen i mitten av förra seklet, menade att de problem som människor har i grunden handlar om kommunikation och att de uppstår i gruppsituationer. Därför, menade han, kan problemen bäst förstås och förändras just i en grupp.

Gruppanalysen har därefter utvecklats och påverkats av en rad discipliner som modern psykodynamisk teori, informations- och kommunikationsteori och kulturantropologi. Systemteori liksom utvecklings- och socialpsykologi har också haft stor betydelse för dess utveckling.
Ett slags början av Inge Widlund


GRUPPANALYTISKA TILLÄMPNINGAR

Gruppanalysens vanligaste tillämpningsområde är idag gruppanalytisk psykoterapi i små och medelstora grupper. Den vänder sig till människor som på olika sätt och i olika grad upplever konflikter och problem i sin tillvaro med andra - i arbetslivet eller privat.

Många människor beskriver att de har svårt att vara med andra och att "komma till sin rätt" i en grupp - i familj och arbetsgrupper. Gruppanalys kan ge möjlighet att förstå sig själv och andra, att pröva nya sätt att relatera och upptäcka nya sidor av sig själv, sidor som vi kanske inte visste fanns. Foulkes kallade detta för "ego training in the group".

 

Gruppanalysen vänder sig även till dem som intresserar sig för att söka kunskap och insikt om människor i samverkan och kan med fördel användas i utbildningar för exempelvis diakoner, präster, läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och lärare.

Ett annat tillämpningsområde är organisationsutveckling. Genom att arbeta med roller och mandat, kommunikation och grupprocesser kan tillämpad gruppanalys bidra till att förbättra arbetsmiljön.

VILKA ÄR VI
GRUPPANALYTISKA INSTITUTET I STOCKHOLM (GAI)

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm (GAI) är en ideell förening som bildades 1981 för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom den gruppanalytiska traditionen.

Idag utgörs GAI av 15 gruppanalytiker, de flesta verksamma i Stockholm. Medlemmarna är aktiva i olika utbildningssammanhang med såväl klinisk som organisationspsykologisk inriktning.

Institutet arrangerar varje år en tredagars introduktionskurs i gruppanalys. Seminarier inom olika områden där ett gruppanalytiskt perspektiv är intressant anordnas också fortlöpande.

MEDLEMMAR I GAI

  Ann Örhammar

  Babis Carabeidis

  Bengt Lauthers

  Charlotta Dybeck

  Christer Sandahl

  Christina Lloyd

  Hadi Rahimi Danesh

  Hjördis Nilsson Ahlin

  Inge Widlund

  Lars Lorentzon

  Lena Wennlund

  Louise Boman

  Maria Anter

  Monica Tegerstedt

  Paul Benér

  Pia Litzell Berg

  Ulf Åkerström